رشد نخستین جنین مصنوعی در آزمایشگاه

رشد نخستین جنین مصنوعی در آزمایشگاه

در این تحقیق که در دانشگاه کمبریج انگلیس انجام شده، سلول های بنیادین در خارج بدن و روی یک لکه ژل رشد و سپس مانند یک جنین طبیعی، چند مرحله اولیه رشد اعضای اصلی بدن را طی کردند.

ماگدالنازرنیکا- گوتز رهبر این پروژه می گوید: جنین مصنوعی پروژه ما از لحاظ آناتومیک در مکان و زمان درست رشد کرده است. تلاش های پیشین برای پرورش جنین  مصنوعی با شکست روبرو شده بود زیرا در آنها فقط از سلول های بنیادین جنینی(ECS) استفاده می کردند. مشکل اینجا بود که حیات جنین فقط از این سلول ها آغاز نمی شد. دو نوع سلول بنیادی دیگر(TSC) نیز برای رشد جنین مورد نیاز بودند.

9512-37t2002

هماهنگی این سلول های بنیادین تضمین رشد اعضای بدن جنین در ازای دریافت مواد مغذی است.

 بنابراین زرنیکا- گوئتز و همکارانش سلول های بنیادین ECS و TCS یک موش را مهندسی و ترکیب کردند. سپس آنها یک بستر ژلی سه بعدی ساختند که سلول های بنیادی  می توانستند در آن رشد کنند و فرایند تشکیل جنین را انجام دهند.

پس از ۴تا ۵ روز محققان چند جنین مصنوعی در اختیار داشتند که شبیه جنین های معمول موش درحال رشد بودند. در روز هفتم جنین به دو بخش اصلی تقسیم شد، این فرایند آغاز تشکیل جفت و یک موش واقعی بود.

 اکنون محققان امیدوارند با این روش برخی رازهای مربوط به شکل گیری جنین و تولد را کشف کنند.

 

ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

دیدگاهی ارسال نشده است!